Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland

Boekjaar        

Artikel 1

1. Het boekjaar van de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland is gelijk aan het verenigingsjaar.

Aanmelden en opzeggen

Artikel 2

1. Het lidmaatschap komt tot stand door aanmelding bij en na toelating door het bestuur. Het lidmaatschap loopt vanaf de datum aanmelding tot einde van het lopende kalenderjaar.

 2. Het bestuur stelt hiervoor toelatingscriteria op die eisen stellen aan vooropleiding, beroepsopleiding en professionele werkzaamheden.
3. Bij opzegging is de contributie van het lopende jaar verschuldigd.

Bijzondere status bij het lidmaatschap

Artikel 3

1. Het zittende bestuur kan een lid in een ledenvergadering voordragen als erelid. De

bijzondere status is rechtsgeldig als de voordracht in een algemene ledenvergadering

met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen is

aangenomen.

2. Ereleden behouden hun rechten en plichten als zodanig, behoudens dat ze zijn

vrijgesteld van het betalen van contributie.

3. Zittende bestuursleden kunnen nooit worden voorgedragen voor de bijzondere status

van erelid.

4. Ereleden kunnen deze bijzondere status verliezen bij schriftelijke aanzegging door het

bestuur wegens optreden en/of handelingen van betrokkene, welke in strijd geacht

worden met de doelstellingen van de vereniging. Een lid, wiens lidmaatschap op deze

grond is gewijzigd, kan daartegen in beroep gaan op overeenkomstige wijze als

omschreven in artikel 6 lid 4 van de statuten. Wordt een dergelijk beroep gedaan,

dan blijft de wijziging van kracht tot de ledenvergadering zich heeft uitgesproken.

Contributie en bijdrage donateurs

Artikel 4

1. De contributie van gewone leden en gastleden wordt op voorstel van het bestuur door

de algemene ledenvergadering vastgesteld. Jaarlijks kan deze op voorstel van het

bestuur door de algemene ledenvergadering worden aangepast.

2. De bijdrage van individuele donateurs bedraagt minimaal 50 Euro.

3. Leden die hun lidmaatschap opzeggen in de loop van het jaar, maken geen

aanspraak op gedeeltelijke teruggave.

Artikel 5

1. De penningmeester geeft elk jaar schriftelijk/per mail aan elk lid en aan iedere donateur kennis van de verschuldigde contributie ofwel bijdrage en hij geeft de wijze van betalen aan, de betaling dient te geschieden binnen 1 maand na factuurdatum. De penningmeester zendt maximaal 2 herinneringen. Na de tweede herinnering volgt een aanmaning per brief, waarin aangegeven wordt dat het lid binnen twee weken na dagtekening moet betalen aangezien anders de vordering van de achterstallige contributie, uit handen gegeven zal worden aan een incassobureau. De extra kosten komen volledig voor rekening van het lid. Indien een lid na 2 herinneringen zijn contributie of bijdrage van dat jaar nog niet heeft voldaan, zal automatisch overgegaan worden tot schorsing van het lidmaatschap.

Verenigingsorgaan

Artikel 6

1. De vereniging heeft de intentie een verenigingsorgaan uit te geven en een website te beheren.

Bestuur; kandidaatstelling en rooster van aftreden

Artikel 7

1. Voor het dagelijks bestuur kunnen kandidaten gesteld worden door het bestuur of

door tenminste 25 gewone leden.

2. De kandidaatstelling moet zijn voorzien van een verklaring van de kandidaat dat hij/zij

de eventuele benoeming aanvaardt. Deze verklaring dient ten minste tien dagen voor

de betreffende algemene ledenvergadering schriftelijk te worden ingediend bij het

bestuur.

3. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van 4 jaar. Een bestuurlid is eenmaal

herkiesbaar.

4. Het bestuur kan besluiten dat er gewichtige redenen zijn om van het gestelde in lid 3

van dit artikel af te wijken.

5. Een besluit als bedoeld in lid 4 wordt met redenen omkleedt, in de eerstvolgende ALV

als bedoeld in artikel 13van dit reglement, ter instemming aangeboden.

Bestuur; taken en verantwoordelijkheden

Artikel 8

1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering te bepalen oneven

aantal leden; het aantal bedraagt minimaal vijf en maximaal 7 leden.

2. Het bestuur stelt een rooster vast, dat het periodiek aftreden regelt. Dit rooster dient

zodanig te zijn, dat ieder bestuurszetel eens in de vier jaar vacant komt en dat de

voorzitter, secretaris en penningmeester niet gelijktijdig aftreden.

3. Degene die in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster van

aftreden de plaats van zijn voorganger in. Het bestuurslidmaatschap vangt aan, zodra

het bestuurslidmaatschap van de voorganger eindigt. Ingeval van periodiek aftreden is

dit aan het einde van het lopende jaar. Heeft de benoeming en aanvaarding plaats

nadat het bestuurslidmaatschap van de voorganger is geëindigd, dan vangt het

bestuurslidmaatschap aan zodra de benoeming is aanvaard. De algemene

ledenvergadering kan echter voor de aanvaarding een ander tijdstip vaststellen.

4. Bij een vacature in het bestuur wordt binnen twee maanden na het ontstaan van de

vacature een algemene ledenvergadering gehouden ter vervulling van de vacature. Het

bestuur kan besluiten met de vervulling van de vacature te wachten tot de

eerstvolgende, door het bestuur voorgenomen algemene ledenvergadering.

5. Een bestuurslid kan altijd zelf ontslag nemen.

6. Bestuursleden kunnen altijd door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of

geschorst.

7. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag,

eindigt door het verloop van die termijn.

8. Een schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging, houdt ook schorsing als

bestuurslid in.

9. Einde van het lidmaatschap van de vereniging houdt ook einde van het

bestuurslidmaatschap in.

Bestuursfuncties

Artikel 9

1. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de algemene

ledenvergadering in functie benoemd. Het bestuur verdeelt de overige

werkzaamheden onder de leden van het bestuur.

2. De secretaris draagt zorg voor de notulen van de bestuurs- en algemene

ledenvergadering, voert de correspondentie, draagt zorg het archief en brengt op de

jaarvergadering verslag uit van de werkzaamheden van de vereniging.

3. De penningmeester houdt boek van de geldmiddelen van de vereniging, int de

contributies en bijdragen, verzorgt de betalingen en legt rekening en verantwoording

af op de jaarvergadering.

Dagelijks Bestuur

Artikel 10

1. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.

2. Het dagelijks bestuur is belast met de leiding van de dagelijkse gang van zaken. De

omvang van de werkzaamheden en taken van het dagelijks bestuur wordt door het

bestuur vastgesteld.

3. Onder meer bereidt het de werkzaamheden van het bestuur voor en voert het de

besluiten van het bestuur en de algemene ledenvergadering uit. Het heeft tevens een

controlerende en organiserende taak.

Bestuursvergaderingen en besluiten

Artikel 11

1. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of twee bestuursleden dit schriftelijk

verlangen.

2. Geeft de voorzitter binnen één maand na een schriftelijk verzoek, als in de vorige zin

bedoeld, hieraan geen gevolg, dan hebben de betrokken leden van het bestuur het

recht zelf een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.

3. Het bestuur kan slechts besluiten nemen als tenminste de helft van het aantal

bestuursleden aanwezig is. Bestuursbesluiten worden genomen met gewone

meerderheid van stemmen.

4. De vergaderingen van het bestuur worden geconvoceerd door de secretaris, zo dikwijls

als de voorzitter of drie bestuursleden dit verzoeken.

5. Van de bestuursvergaderingen worden notulen in de vorm van actielijsten gehouden

onder verantwoordelijkheid van de secretaris. De vastgestelde notulen worden

ondertekend door de dan fungerende voorzitter en secretaris.

Vertegenwoordiging

Artikel 12

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

1. de voorzitter

2. het dagelijks bestuur;

3. hetzij twee gezamenlijk handelende bestuursleden, onder wie tenminste één lid van

het dagelijks bestuur.

Taakverdeling

Artikel 13

1. Door het bestuur wordt een portefeuilleverdeling onder de bestuursleden opgesteld

die schriftelijk wordt vastgelegd. Het bestuur informeert de leden over de

taakverdeling en eventuele wijzigingen.

2. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het

besturen van de vereniging.

3. Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling

van de hem opgedragen taak. Bij herhaaldelijk onbehoorlijk gedrag of niet vervullen

van de opgedragen taken beslist het DB over handhaving of ontslag van de

bestuurder.

4. De voorzitter heeft de algemene leiding van de vereniging binnen de gestelde kaders

en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

5. De voorzitter leidt de bestuursvergadering. Besluiten in het bestuur komen tot stand

bij gewone meerderheid van stemmen; bij het staken van de stemmen beslist de

voorzitter. Over alle zaken kan mondeling gestemd worden.

6. De secretaris is verantwoordelijk voor de correspondentie, voor de redactie van alle

uitgaande stukken, voor het jaarverslag, voor de ledenadministratie en voor het

beheer van het archief.

7. De secretaris verschaft de overige bestuursleden alle gevraagde inlichtingen die de

vereniging betreffen.

8. De secretaris  verzorgt de convocaties van alle ledenvergaderingen.

9. Leden van het bestuur vervullen op basis van de portefeuilleverdeling of affiniteit het

voorzitterschap van eventuele projectgroepen binnen de vereniging.

Artikel 14

1. De penningmeester voert het geldelijke beheer der vereniging en doet daarvan

rekening of verantwoording aan het bestuur; namens het bestuur doet hij rekening

en verantwoording aan de jaarlijkse ledenvergadering. De voorzitter is door de

penningmeester gemandateerd.

2. De penningmeester zal voor het doen van uitgaven en betalingen die een bedrag van

€ 5.000,= overschrijden de nota daarvoor doen contrasigneren door een van de

andere leden van het dagelijks bestuur.

3. Goedkeuring door de ledenvergadering van de jaarrekening en van het jaarverslag

dechargeert het bestuur voor het gevoerde beleid en de penningmeester voor zijn

beheer, tenzij voorbehoud is gemaakt.

4. De penningmeester kan de portefeuillehouder van door het bestuur ingestelde

projectgroepen verantwoordelijkheid geven voor een door het bestuur vastgesteld

budget.

Artikel 15

1. Het bestuur verzekert zich tegen (hoofdelijke)aansprakelijkheid. De hiervoor benodigde

premie komt ten laste van de algemene middelen van de vereniging.

Ledenvergadering

Artikel 16

1. Bijeenroepen van een ledenvergadering geschiedt overeenkomstig de bepalingen van

art. 12 van de statuten.

2. In de convocatie staan tijd en plaats van de vergadering en de agenda. Over punten

die niet op de agenda zijn vermeld, kan niet rechtsgeldig worden besloten, tenzij de

Vergadering, op verzoek van de voorzitter, besluit, bij meerderheid van 2/3 der

uitgebrachte geldige stemmen, dat een beslissing dringend geboden is.

Artikel 17

1. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen bij acclamatie

of met gesloten briefjes.

2. Bij staken van stemmen wordt ten tweede male gestemd, met inachtneming van het

bepaalde in lid 1. Bij het wederom staken van de stemmen beslist de voorzitter.

3. Verkiezing van personen geschiedt bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte

stemmen. Wordt bij de eerste stemming geen gewone meerderheid verkregen, dan

heeft een herstemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming het

grootste aantal stemmen hebben verkregen. Verkrijgen bij herstemming de twee

kandidaten een gelijk aantal stemmen, dan beslist het lot.

Artikel 18

1. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt door de secretaris en de

penningmeester verslag uitgebracht over het afgesloten verenigingsjaar en vinden

verkiezingen voor de opengevallen bestuurszetels plaats.

Projectgroepen

Artikel 19

1. Het bestuur kan overeenkomstig art. 5 van de statuten besluiten tot het

instellen van projectgroepen. In de projectgroepen kunnen leden en gastleden

zitting hebben.

2. De taken, bevoegdheden en werkwijze worden door het bestuur vastgesteld,

aangevuld of gewijzigd.

3. Leden van het bestuur kunnen de projectgroepen professioneel ondersteunen en coördineren.

4. Het DB bepaalt de taak en de samenstelling van deze projectgroepen en legt

verantwoording af aan de ALV.

5. De afzonderlijke leden en de eventuele adviseurs rapporteren rechtstreeks aan het

bestuur. Zij kunnen niet zelfstandig, zonder voorafgaande toestemming van het

bestuur, naar buiten treden of contacten aangaan. Teneinde de werkzaamheid te

bevorderen kan het bestuur haar bestuursafgevaardigde hiertoe gedelegeerde

bevoegdheid verlenen.

Reglementen

Artikel 20

1. Alle onderwerpen waarvan een nadere regeling door de statuten is voorgeschreven

dan wel door de algemene ledenvergadering of het bestuur nuttig of nodig wordt

geoordeeld, zullen nader worden geregeld in het huishoudelijk reglement of een

ander reglement.

2. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten en mogen ook niet in strijd

zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat.

Ballotage

Artikel 21

Het bestuur laat zich met betrekking tot de toelating van nieuwe leden adviseren door

2 leden van het bestuur van de vereniging en 3 leden van de vereniging zonder bestuursfunctie.

Deze ballotagecommissie wordt op voordracht van het bestuur door de algemene

ledenvergadering benoemd.

Kascommissie

Artikel 22

Op voorstel van het bestuur worden op de vergadering twee leden benoemd om de

rekening en de verantwoording van de penningmeester na afsluiting van het lopende jaar

te controleren en daarvan in de eerstvolgende ledenvergadering verslag te doen.

Reglementswijzigingen

Artikel 23

1. Tot wijziging van dit reglement kan in een algemene ledenvergadering worden

besloten bij meerderheid van stemmen met inachtneming van art. 13 lid 1 en 2 van

dit reglement.

Laatste wijziging 29 november 2013 naar aanleiding van aangenomen voorstel Algemene Ledenvergadering d.d. 28 november 2013.