Beroepsbeeld

De definitie van jobcoaching overeenkomstig de definitie van Supported Employment:

“providing support to people with disabilities or other disadvantaged groups to secure and maintain paid employment in the open labour market” (EUSE).

De definitie van jobcoaching overeenkomstig de definitie van de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland

Het op professionele basis bieden van methodische ondersteuning aan mensen met een arbeidsbeperking, gericht op het vinden en behouden van een baan op de reguliere arbeidsmarkt. De activiteiten die de jobcoach hiertoe inzet kenmerken zich door: vanuit een onderzoekende houding de cliënt te ondersteunen bij het vinden van antwoorden op vragen, het leren benutten van mogelijkheden, het optimaliseren van de zelfredzaamheid in het verrichten van arbeid, het aanleren van (werk)handelingen en in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Indien nodig stemt de jobcoach af met het ondersteunende sociale netwerk. De jobcoach werkt in zijn ondersteuning toe naar een moment waarop de resterende begeleidingsbehoefte van de cliënt overgenomen kan worden door de werkgever.
 

Omschrijving van het beroep jobcoach

Een jobcoach:

 • begeleidt mensen die niet zonder ondersteuning werk kunnen vinden en behouden naar een betaalde baan op de vrije arbeidsmarkt
 • biedt hiertoe systeemgerichte begeleiding
 • gaat uit van werk dat past bij de talenten en de ontwikkelingsmogelijkheden van de werknemer
 • gaat uit van een werkomgeving die past bij de werknemer

Doel

loonvormend werk met een loonwaarde en een arbeidsovereenkomst.

Om dit doel te bereiken is een onderdeel van het werk van de jobcoach de toeleiding naar werk, ook als dat op dat moment nog het karakter heeft van sociale activering of een voorschakeltraject. De sociale context bepaalt de lengte van het ontwikkelingstraject. Wanneer onbetaald werk geen perspectief biedt op betaald werk noemen we het geen jobcoaching.

Kerntaken

 • Kennis en vaardigheden komen samen in attitude die past bij een jobcoach;
 • Procesgericht kunnen begeleiden, uitgaande van de mogelijkheden van de cliënt;
 • De jobcoach stimuleert de cliënt tot ontwikkeling; de jobcoach signaleert wat aansluit bij en opgepakt wordt door de cliënt en borduurt daar op voort;
 • Niet alleen de cliënt wordt begeleid door de jobcoach, maar ook de werkgever (en het sociale en professionele netwerk van de cliënt).

De Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland is van mening dat er pas sprake kan zijn van een volwaardige jobcoach, indien de “jobcoach” tenminste twee jaar werkzaam is geweest binnen een begeleid werken organisatie of re-integratiebedrijf. Voor die tijd is de werknemer die jobcoaching uitvoert een aspirant-jobcoach (werk- en opleidingseisen komen later aan de orde).

De Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland vindt dat de jobcoach zou moeten voldoen aan een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en attitude:

Kennis

 • doelgroepgericht
  • afhankelijk van organisatie; specialisatie behorend bij organisatie; anders breed inzetbaar;
  • ziekteleer: beperkingen kunnen vertalen naar mogelijkheden (niet ziekte zelf centraal stellen);
  • doelgroep: mensen die langdurige ondersteuning nodig hebben bij in de persoon gelegen factoren.
 • arbeidsmarkt
  • kennis van bedrijfsklimaat en -processen;
  • inzicht in functies, activiteiten en taken binnen arbeidsorganisaties;
  • kennis van de economie in de regio: lokale arbeidsmarkt;
  • kennis van baananalyse.
 • instrumenten / interventies
  • kennis van methodieken;
  • gesprekstechnieken;
  • leiderschapstijlen;
  • leerstijlen.
 • wet en regelgeving
  • wettelijke instrumenten kennen en hun toepassing;
  • arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht.

Vaardigheden

 • algemeen
  • kunnen analyseren;
  • zakelijkheid;
  • door kunnen vragen;
  • goed kunnen communiceren (schriftelijk en mondeling);
  • inlevingsvermogen;
  • creatief zijn;
  • besluitvaardig;
  • kunnen aangaan van een vertrouwensrelatie en deze behouden;
  • grenzen stellen;
  • om kunnen gaan met diverse niveaus in een organisatie;
  • kunnen functioneren binnen een spanningsveld van 3 of misschien wel 4 opdrachtgevers (werknemer, werkgever, financier en de eigen werkgever)
  • acquireren van banen.
  • beroepsgericht
  • ‘agogisch’ kunnen begeleiden gericht op werk;
  • een combinatie van kennis, vaardigheden en attitude.

Attitude

 • stimuleren tot ontwikkelen; gevoelig zijn voor wat aansluit bij de leerstijl van de cliënt;
 • empatisch vermogen;
 • contacten kunnen leggen;
 • proactief kunnen handelen;
 • weten wanneer je welke rol, positie moet kiezen;
 • om kunnen gaan met feedback;
 • kunnen reflecteren op eigen handelen;
 • kunnen omgaan met belangenverstrengeling;
 • problemen zelfstandig kunnen oplossen, denken in mogelijkheden;
 • creativiteit;
 • goede match kunnen maken vanuit het referentiekader van de cliënt (‘open minded’).

Opleidingseisen

De Beroepsvereniging jobcoaches Nederland is het er over eens dat een jobcoach een beroep is waar minimaal een HBO werk- en denkniveau bij hoort. Redenen hiervoor zijn dat de jobcoach in staat moet zijn in complexe situaties zelfstandig te kunnen opereren, waarbij er een samenhang moet zijn van handelen dat gebaseerd is op theorie, visie en methodiek om een arbeidstoeleidingstraject van een cliënt te kunnen begeleiden. En in te kunnen schatten welke ondersteuningsbehoefte nodig is. Dit vereist een juiste attitude naar zowel de cliënt, werkgever en opdrachtgever.

Tevens zal nog een kopopleiding op HBO-niveau gevolgd moeten worden om het beroep van jobcoach te leren. De leerling werkt als aspirant-jobcoach totdat een werkervaring is bereikt van 1400 uur. Tevens werkt de aspirant-jobcoach gedurende die periode onder supervisie. Er dient sprake te zijn van een professioneel leertraject waardoor de medewerker kan groeien in het beroep en de organisatie. Er moet sprake zijn van een minimaal aantal dagen waarin de aspirant-jobcoach werkzaamheden verricht. Na 1400 uur als aspirant jobcoach gewerkt te hebben komt hij in aanmerking om ingeschreven te worden in het register van jobcoaches.